Vyhľadávanie
V ponuke je 60 nehnuteľností.

Všeobecné podmienky

vyhotovené v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako "VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti  INPRESOFT s.r.o , so sídlom Hviezdoslavova 1566/73A, 95301 Zlaté Moravce,IČO: 46 773 649 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,Vložka 44250/N. (ďalej len ako "INPRESOFT  s.r.o.") pri spracovávaní osobných údajov klientov INPRESOFT s.r.o. alebo zákazníkov webovej stránky www.inpresoft-reality.sk ďalej len ako "Služby").

Všetky vzťahy bližšie neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami najmä, nie však výlučne, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)(ďalej len ako "Zákon o OOÚ"), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Obchodný zákonník") a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Občiansky zákonník").

2 Definície

Osobné údaje
údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba
každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Prevádzkovateľ
každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Tretia strana
každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba
každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu

Príjemca
každý komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana

Spracúvanie osobných údajov
vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

3 Spracúvanie osobných údajov v spoločnosti  INPRESOFT s.r.o.

V súlade s ustanovením z. č. 18/2018 Z. z. a- podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú klienti a/alebo zákazníci webovej stránky www.inpresoft-reality.sk  pred poskytnutím Služieb oboznámený o podmienkach a rozsahu spracúvania poskytnutých osobných údajov, a to najmä, že:

a) prevádzkovateľom informačných systémov je Spoločnosť, t.j. INPRESOFT  s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1566/73A,Zlaté Moravce, IČO: 46 773 649, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 44250/N  (ďalej aj ako "Prevádzkovateľ")

b) Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

A, Titul, meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, dátum narodenia, rodné číslo, rodné meno, tel. číslo, email adresa, údaje k reklamácii, list vlastníctva, katastrálnu mapu

Účel spracovania: IS MONEY S3-vystavenie daňového dokladu, zmluvné vzťahy: zmluva o sprostredkovaní, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva v spolupráci s právničkou, vypracovanie geometrických plánov v súčinnosti s geodetmi, vypracovanie znaleckých posudkov v súčinnosti so znalcami, spolupráca s finančnými poradcami a bankami na vybavenie finančných prostriedkov pre kúpu nehnuteľnosti,

B: IS Meno, priezvisko, titul, tel. číslo, ulica, číslo domu, mesto v systéme backoffice a realsoft, informácie o nehnuteľnosti

Zverejnenie informácii o nehnuteľnosti pre účely sprostredkovanie predaja na inzertných realitných portáloch, prostredníctvom  informačného systému backoffice.  Informácie ako sú meno, priezvisko, ulica, číslo domu, mesto,telefonne číslo, emailové adresa nie sú verejné v systéme backoffice a realsoft, sú dostupné len realitnej kancelárie a sprostredkovateľom na základe prístupových hesiel do systému backoffice a realsoft

C: V prípade reklamácie sprístupnenie osobných údajov Obchodnej inšpekcii, daňovému  úradu.

spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné portály v realitných CRM softvéroch, t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných CRM softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby,

vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa - právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby.

 

j) Osobné údaje sa zverejňujú, sprístupňujú a uskutočňuje ich prenos do tretích krajín Chorvátsko

 

k) v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní zákona č. 186/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Zákon o finančnom sprostredkovaní")


l) Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť tretím osobám. Tretími osobami sa rozumejú:

 

JUDr. Terézia Borčinová, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce-  právnik

Geodetická kancelária,  ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce

Slovenská sporiteľňa a.s,  VUB banka a.s. UNICREDIT BANK a.s., ČSOB a.s.

TATRA banka a.s., PRIMA banka, OTP banka a.s. Prvá stavebná sporiteľňa,

RK ADRIA TEAM REAL ESTATE v Chorvátsku

4 Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:

c)Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 nariadenia)

d)Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)

 

e) Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (čl. 17 nariadenia)

 

f) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)

 

g)Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)

 

h)Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia)

 

i)Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 22 nariadenia)


a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odsek 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

i) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť Prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

j) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

k) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b).

5 Súhlas dotknutej osoby

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, dotknutá osoba vyjadrením súhlasu so znením týchto VOP zároveň vyjadruje aj súhlas so:

A) spracovaním osobných údajov uvedených v  týchto VOP za účelom poskytnutia Služieb (ďalej len ako "Súhlas I"). Dotknutá osoba pritom potvrdzuje, že Súhlas I poskytla slobodne a vážne, bez akýchkoľvek výhrad, nátlaku, vynucovania a/alebo hrozby odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo povinnosti ustanovenej Prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákonom. Dotknutá osoba zároveň potvrdzuje, že podmienkam spracovania osobných údajov porozumela, súhlasí s nimi a ponúkané Služby Prevádzkovateľa prijíma. Dotknutá osoba Súhlas I udeľuje Prevádzkovateľovi na celú dobu poskytovania Služieb a na dobu 10 rokov po ukončení poskytovania Služieb, pričom je oprávnená udelený Súhlas I kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba berie na vedomie, že odvolanie Súhlasu I nemá spätné účinky.

B) spracovaním osobných údajov uvedených v  týchto VOP na účely marketingových aktivít, t.j. poskytovania všeobecných informácií o Prevádzkovateľovi a/alebo realitných ponukách  Prevádzkovateľa, ponúkania produktov a s nimi súvisiacich služieb, zisťovania názorov na spokojnosť s poskytnutými Službami, a to kontaktovaním dotknutej osoby, najmä, nie však výlučne, prostredníctvom elektronickej pošty, krátkych textových správ ("sms"), telefónneho čísla, telefaxu alebo akýmkoľvek iným dostupným spôsobom (ďalej len ako "Súhlas II"). Dotknutá osoba pritom potvrdzuje, že Súhlas II poskytla slobodne a vážne, bez akýchkoľvek výhrad, nátlaku, vynucovania a/alebo hrozby odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo povinnosti ustanovenej Prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákonom. Dotknutá osoba zároveň potvrdzuje, že podmienkam spracovania osobných údajov porozumela, súhlasí s nimi a ponúkané Služby Prevádzkovateľa prijíma. Dotknutá osoba Súhlas II udeľuje Prevádzkovateľovi na celú dobu poskytovania Služieb a na dobu 10 rokov po ukončení poskytovania Služieb, pričom je oprávnená udelený Súhlas II kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba berie na vedomie, že odvolanie Súhlasu nemá spätné účinky.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, dotknutá osoba vyjadrením súhlasu so znením týchto VOP tiež potvrdzuje, že bola uzrozumená s tým, že ponuka Služieb Prevádzkovateľa predložená na základe spracovania osobných údajov poskytnutých  nie je právne záväzná.